Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

SEPA

Powstanie Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA), a w dalszej perspektywie wejście Polski do strefy euro, ma istotny wpływ na funkcjonowanie krajowego systemu rozliczeniowego. We współpracy z bankami oraz członkami SEPA Forum Polska, KIR podjął działania mające na celu dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów.

Pierwszym etapem było udostępnienie uczestnikom systemu Euro Elixir w styczniu 2008 roku SEPA Credit Transfer (SCT) – paneuropejskie polecenie przelewu. Przelew SEPA musi spełniać określone warunki – m.in. jest realizowany w walucie EUR w ramach państw należących do obszaru SEPA (UE + Islandia, Norwegia, Lichtenstein, Szwajcaria, Monako, San Marino). Obecnie zdecydowana większość przelewów paneuropejskich w euro – ponad 19 mld rocznie – realizowana jest jako przelew SEPA. Dzieje się tak dlatego, że zasady dokonywania przelewów bankowych w euro są dokładnie takie same, niezależnie od tego, czy pieniądze są przelewane między dwoma rachunkami znajdującymi się w tym samym kraju czy w dwóch różnych krajach. Rosnąca cyfryzacja gospodarki na świecie powoduje, że przelewy bankowe SEPA stają się powszechnym sposobem zapłaty.

SEPA Direct Debit (SDD) to drugi europejski instrument, którego wprowadzenie ma ułatwić dostosowanie polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do nowych standardów. Tak jak w przypadku polecenia przelewu SEPA w SDD również powinny być spełnione określone warunki – m.in. realizacja przelewu w walucie EUR w ramach państw należących do obszaru SEPA. Polecenia zapłaty SEPA mają wiele zalet także dla konsumentów, m.in. automatyzację transakcji, unikanie ryzyka braku terminu płatności i pobierania dodatkowych opłat za opóźnienia w płatnościach lub ponoszenia strat z powodu przerwy w świadczeniu usług.

W KIR aktualnie przygotowywane jest wdrożenie obsługi komunikatów SEPA Direct Debit w systemie Euro Elixir. Termin i model wdrożenia SDD uzależniony jest przede wszystkim od zainteresowania uczestników systemu Euro Elixir tym instrumentem.

Szczegółowy opis zasad obsługi instrumentów SEPA dostępny jest na stronach EPC.