Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Słownik

EACHA Stowarzyszenie Europejskich Izb Rozliczeniowych (European Automated Clearing House Association). Skupia ponad 20 instytucji świadczących usługi rozliczeniowo-rozrachunkowe z 21 państw Europy. Bazę współpracy stanowią dwu- i wielostronne porozumienia pomiędzy operatorami Clearing and Settlement Mechanism (CSM), w szczególności izbami rozliczeniowymi zrzeszonymi w ramach Stowarzyszenia. KIR jest członkiem i jednym z założycieli EACHA.
STEP2 Paneuropejski system rozliczeniowy, w którym dokonywane są rozliczenia płatności detalicznych w euro. Operatorem systemu jest ABE Clearing S.A.S. – capital variable (EBA Clearing).
TARGET2 Paneuropejski system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) dla dokonywania rozrachunku płatności w euro, nadzorowany przez Europejski Bank Centralny. Składa się z krajowych komponentów prowadzonych przez poszczególne banki centralne z krajów Unii Europejskiej. Polskim komponentem prowadzonym przez NBP jest system TARGET2-NBP.
SEPA Single Euro Payments Area (Jednolity Obszar Płatności w Euro), w ramach którego funkjonują standardy paneuropejskich instrumentów płatniczych opracowane i utrzymywane przez Europejską Radę Płatności (EPC), tj. SEPA Credit Transfer, SEPA Direct Debit, SEPA Cards.
SEPA CREDIT TRANSFER (SCT) Paneuropejskie polecenie przelewu w standardzie SEPA.
SEPA DIRECT DEBIT (SDD) Paneuropejskie polecenie zapłaty w standardzie SEPA.
KOMUNIKAT MT103 Format komunikatu płatniczego wymieniany w ramach systemu Euro Elixir w rozliczeniach wewnątrzsystemowych (XCT), bazujący na standardzie komunikatu SWIFT MT103; komunikat MT103 w systemie Euro Elixir umożliwia realizację płatności uznaniowych w euro.
KOMUNIKAT XML Format komunikatu płatniczego wymieniany w ramach rozliczeń SEPA Euro Elixir bazujący na standardzie ISO 20022 XML.
IDENTYFIKATOR BIC Bank Identifier Code – ciąg znaków alfanumerycznych identyfikujący banki i ich jednostki w skali globalnej; zgodny z normą PN-ISO 9362:1999 uniwersalny kod identyfikujący bank, przeznaczony do stosowania w zautomatyzowanym przetwarzaniu w bankowości i pokrewnych środowiskach finansowych.