Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Instrumenty płatnicze

Dzięki systemowi rozliczeń międzybankowych Elixir banki w Polsce mogą w bezpieczny sposób wymieniać w formie elektronicznej komunikaty płatnicze oraz informacje o rozliczeniach.

Poza standardowymi komunikatami do realizacji polecenia przelewu/wpłaty gotówki w systemie Elixir znajdują się również m.in. komunikaty dostosowane do rozliczania należności podatkowych na rzecz urzędów skarbowych i izb celnych. Dodatkowo dostępny jest zestaw komunikatów do realizacji polecenia zapłaty w schemacie podstawowym oraz B2B. System Elixir pozwala uczestnikom wymieniać także informacje pozarozliczeniowe, wykorzystywane do celów kontrolnych i reklamacyjnych.

Komunikaty, które służą bezpiecznej realizacji płatności i wymiany informacji w systemie Elixir, to:

 • Komunikaty rozliczeniowe:
  komunikaty do realizacji polecenia przelewu,
  komunikaty dla płatności podatkowych,
  komunikaty do realizacji polecenia zapłaty,
  komunikaty do obsługi wpłaty gotówkowej,
  komunikaty do realizacji czeków.
   
 •  Komunikaty informacyjne:
  komunikaty z informacją lub reklamacją uznaniową,
  komunikaty zawierające informacje kontrolne i sterujące,
  komunikaty o dowolnej treści.

Zasady tworzenia i wymiany komunikatów w ramach systemu Elixir określone są w Regulaminie systemu Elixir oraz w Umowie uczestnictwa wraz z zapisami zawartymi w specyfikacjach technicznych, w szczególności w „Specyfikacji technicznej nr 2 Zasady tworzenia i struktury (formaty) komunikatów wymienianych w elektronicznych systemach rozliczeń KIR”.