Kontakt

Departament Kontaktu z Klientami i Operacji
(poniedziałek - piątek, 
w godz. 8.00 - 18.00)

e-mail:

Infolinia:
0 801 500 207
22 545 55 55

Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.

Adres dla powiadomień, o których mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami:

Elixir

Logo Elixir

Elektroniczny system rozliczeń międzybankowych Elixir umożliwia sprawną realizację przelewów w złotych. Za pośrednictwem systemu Elixir realizowane są płatności uznaniowe i obciążeniowe osób indywidualnych i firm, jak również samych banków. Wszystkie transakcje skierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się każdego dnia, a rozrachunek w systemie Narodowego Banku Polskiego – SORBNET2 – zapewnia finalność transakcji w bieżącym dniu.

Już od 1994 roku system Elixir gwarantuje sprawną realizację płatności pomiędzy bankami, które uczestniczą w systemie. Stworzony i rozwijany przez KIR system umożliwia elektroniczną wymianę komunikatów rozliczeniowych oraz informacji pomiędzy jego uczestnikami.

System Elixir spełnia europejskie standardy dotyczące obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej. Wszystkie rozliczenia oraz informacje przetwarzane przez system szyfrowane są elektronicznym podpisem Szafir. Dzięki temu uczestnicy systemu mają gwarancję bezpieczeństwa i nienaruszalności przesyłanych danych.

Wymiana informacji w systemie Elixir możliwa jest niezależnie od pory dnia. Transakcje mogą być kierowane do systemu w trybie 24/7/365, a ich rozliczenie następuje w czasie jednej z trzech sesji Elixir odbywających się w ciągu dnia. Dzięki zastosowaniu modelu wielostronnego nettingu, czyli kompensaty transferów realizowanych pomiędzy bankami, system Elixir umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności nawet o 70 proc. To znacząco zmniejsza koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością finansową.

System Elixir cały czas dynamicznie się rozwija i jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków oraz zmieniającego się rynku płatności.

Dla usprawnienia procesu przetwarzania zleceń KIR oferuje uczestnikom bezpłatną aplikację Elixir-ok, która w szczególności weryfikuje poprawność komunikatów i przygotowuje je do wysyłki do centralnej aplikacji systemu.

Wśród systemów rozliczeniowych KIR oprócz systemu Elixir rozliczającego płatności w złotych, jest również system Euro Elixir przetwarzający transakcje w euro, realizowane w skali paneuropejskiej oraz system Express Elixir umożliwiający wykonywanie natychmiastowych przelewów międzybankowych w złotych.

W związku ze zmianami w Ustawie o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, sankcjonującymi mechanizm podzielonej płatności. tzw. split payment, 1 lipca 2018 r. KIR wprowadził zmiany w sposobie funkcjonowania systemu Elixir, umożliwiające klientom banków dokonywanie płatności zgodnie z regułami split payment. Split payment to rozwiązanie którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dotyczy wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT, czyli przedsiębiorcami. Polega na możliwości zapłaty podatku VAT na specjalny, dedykowany rachunek bankowy – rachunek VAT. Zmiany wdrażające mechanizm split payment w systemie Elixir w komunikatach płatniczych, dotyczą m.in. zleceń i zwrotów uznaniowych, obciążeń i zleceń obciążeniowych oraz informacji i reklamacji uznaniowych. Do komunikatów zostanie dodany również nowy kod dokumentu źródłowego – płatność za fakturę VAT/korektę faktury VAT.

Korzyści, jakie daje system Elixir:

  • pewność – system Elixir to standard rozliczeń międzybankowych w Polsce. Umożliwia realizację płatności pomiędzy wszystkimi bankami,
  • zaufanie – system Elixir jest integralną częścią infrastruktury sektora bankowego w Polsce. Został opracowany we współpracy z bankami,
  • niezawodność – działa niezawodnie od 25 lat. Gwarantuje bankom realizację każdej płatności,
  • elastyczność – umożliwia elastyczne kształtowanie schematów rozliczeniowych. Jest na bieżąco dostosowywany do potrzeb banków, w tym zróżnicowanych rodzajów płatności (np. polecenie przelewu, płatności podatkowe, polecenie zapłaty),
  • optymalizacja kosztów – system jest dla banków optymalny pod względem ekonomicznym. Zastosowany model nettingu umożliwia redukcję płynności niezbędnej bankom do rozrachunku płatności klientów na poziomie 70%, co znacząco obniża koszty kapitału i poszerza możliwości zarządzania płynnością,
  • standard europejski – system spełnia standardy europejskie w zakresie realizacji płatności. Dzięki temu każdy bank będący uczestnikiem systemu Elixir ma gwarancję, że działa zgodnie z europejskimi wymogami dotyczącymi obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej.

KIR dokonuje rozliczeń w systemie Elixir od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Każdego dnia rozliczeniowego odbywają się 3 sesje zakończone rozrachunkiem w systemie SORBNET2. 

Etap Sesja nr 1 Sesja nr 2 Sesja nr 3
Otwarcie wejścia 16:00
(dzień poprzedni)

9:30
(dzień rozliczeniowy)

13:30
(dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 9:30 13:30 16:00
Przetwarzanie, rozliczenie 9:30  – 10:30 13:30 – 14:30 16:00 – 17:00
Rozrachunek 10:30  – 11:00 14:30 – 15:00 17:00  – 17:30
Wyjście od 11:00 od 15:00 od 17:30
Raporty po 11:00 po 15:00 po 17:30

W ramach poszczególnych sesji obsługiwane są niemal wszystkie typy płatności – wyjątek stanowi polecenie zapłaty, realizowane podczas wybranych sesji zgodnie ze schematem wypracowanym przez Związek Banków Polskich.

24 grudnia oraz w ostatnim dniu roboczym w roku odbywa się tylko 1. i 2. sesja rozliczeniowa.

 

Polecenie przelewu

 

Polecenie zapłaty